Sammenslutning for
Læring i det 21. århundrede

Learning Mission samler alle de aktører, der ønsker et skolesystem, der er tilpasset til børn og unge – og ikke den anden vej rundt.

Skoleudviklingen sker bedst i tæt samarbejde mellem elever, lærere, pædagoger, skoleledere, uddannelsesforskere, forandringsagenter og andre ildsjæle.

Derfor har vi skabt en sammenslutning, der arbejder ud fra en fælles vision om at skabe et bæredygtigt skolesystem, hvor alle børn og unge trives, udvikler sig alsidigt og efter endt skolegang kan fungere som ansvarsfulde, engagerede borgere.

Vi arbejder alle for verdensmål 4 og for at sikre, at bæredygtighed bliver en integreret del af skolens virke og dannelsesopgave. Til det har vi brug for inkluderende læringsmiljøer, der favner børns forskellighed. Hvis vi vil sikre kvalitetsuddannelse til alle og fremme alles muligheder for livslang læring, er vi nødt til at transformere skolesystemet og afskaffe one-size-fits-all en gang for alle.

&LEARNING

&LEARNING er et team af passionerede skoleudviklere, der brænder for at gøre uddannelsessektoren langt mere entreprenant og bæredygtig. De tror på, at uddannelsessektoren har mange skjulte og uudnyttede ressourcer, som kan bringes i spil med udgangspunkt i innovationsdidaktik, problembaseret læring og andre autentiske tilgange til læring.

&LEARNING

Anne Søgaard

Anne Søgaard er pædagog og bruger meget af sin tid på skoler for at skabe vensomme kulturer. Anne ønsker at få ledelsen til at blomstre og blive sensitiveret for dermed at styrke hele læringsmiljøet, da glæde og sindsro naturligt smitter af på ansatte, skolebørn og forældre. Vi holder alle børns liv i vores hænder. Derfor skal vi få dem alle til at tro, så de kan vokse og gro.

Anne Søgaard

Autens

Autens er et af Danmarks ledende konsulenthuse inden for skoleudvikling, innovative læringsmiljøer, pædagogiske byggerier og samskabende brugerprocesser på børne-, unge- og uddannelsesområdet. Autens går forrest med nye dagsordener for skole og læringsmiljøer både herhjemme og internationalt. Deres mission er at nytænke og udvikle vedkommende, lærende fremtider i samspil med brugerne, inspireret af pædagogisk forskning, innovativ praksis, det 21. århundredes kompetencer og visionære fremtider – med børn og unge i centrum.

Autens

Børns Livskundskab

Børns Livskundskabs vision er at fremme børns mulighed for at bevare kontakten til sig selv i en tid med store krav om succes og hvor fællesskaber er under pres. Kontakten til sig selv og egen indre dømmekraft udvikles gennem nærværende og empatiske relationer hvor barnet føler sig mødt og set. Dette kræver et fokus på den voksnes relationskompetence og træning af nærvær, empati og selvberoenhed.

Børns Livskundskab

Center for Rummelighed

Center for Rummelighed er en uafhængig non-profit forening, der vil styrke fællesskaber blandt børn og unge – og deres voksne. Centeret bygger på solid pædagogisk forskning og skaber professionel formidling af filmfolk og kunstnere. De anvender moderne teknologi og multimedia, især filmmediet, til at udvikle og støtte rummelighed og inklusion i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.

Center for rummelighed

Center for Væredygtighed

Center for Væredygtighed er en uafhængig tænke- og handletank, der arbejder med begrebet Væredygtighed, som kan betegnes som indersiden af bæredygtighed. Tankerne kan være både dybe, højtravende eller helt banale, men altid i undersøgende og spørgende form.Handlingerne tager form som f.eks. events, workshops, kampagner eller procesfacilitering – og gerne i partnerskaber med private virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer.

Center for Væredygtighed

Edu21

Edu 21 er stiftet af Josefine Jack Eiby: Hun arbejder som sofa-skolelærer, læringsrevolutionista og rådgiver, der hjælper undervisere med at skabe forandringer i deres praksis, så både trivsel og læring stiger. Skolen har ændret kerneopgave fra at dele viden til at skabe læring. Lærerne skal skabe rammerne for udvikling, motivation, samarbejde og kreativitet! Edu21 rykker læringenen ind i det 21. århundrede, hvor der er plads til det elevcentrerede klasserum med fokus på: kreativitet, kollaboration, kommunikation og kritisk tænkning

Edu21

Erik Sigsgaard

Sigsgaard er en af de vigtigste pædagogik- og børneforskere i Danmark og en frontløber for en verden uden skæld ud. Erik har i mange år arbejdet for bedre læringsbetingelser som både politiker, seminarielektor, forsker og forfatter. En stor del af hans forskning har omhandlet institutioner og deres betydning for børns velvære og udvikling. Erik har senest været medforfatter til bøgerne “I stedet for skældud” (2019) og “Skole uden skældud” (2020).

Erik Sigsgaard

Gnist Learning

Gnist er en organisation, der skaber værktøjer, oplevelser og skoler, der hjælper mennesker med at se verden på nye måder og genopdage glæden ved nysgerrighed og læring. De har særlig fokus på temaer omkring leg, kreativitet, samarbejde på tværs af generationer og  livslang læring. Gnist fremmer personlig og samfundsmæssig transformation ved at trykke på den medfødte gnist for at udforske og vokse.

Gnist Learning

Gro Emmertsen Lund

Gro er selvstændig konsulent, uddannelsesforsker, Ph.d., forfatter og serieredaktør. I sit samarbejde med skoler han hun fokus på usynlige eksklusionsprocesser, håndtering af mobning, ledelsesudvikling, forældresamarbejdets udfordringer og muligheder, organisatorisk medlemskab og kulturudvikling i skolen. Gro er en del af forskernetværket NO!SE.

Gro Emmertsen Lund

Helle Rabøl Hansen

Helle Rabøl Hansen er adjunkt, skoleforsker, ph.d. og jurist. Hun har i de sidste 20 år specialiseret sig inden for mobning og er gået forrest i bekæmpelsen af mobning på skolerne i hele landet. Helles mangeårige arbejde har hun samlet i hendes bogudgivelse – Mobning. Helle er en del af forskernetværket NO!SE.

Helle Rabøl Hansen

Holbæk Kommune

Holbæk Kommune er en af de syv kommuner, der på forskellige velfærdsområder, er blevet sluppet fri fra så megen regulering som overhovedet muligt. I Holbæk gælder det folkeskoleområdet. Det skaber en unik mulighed for at tilrettelægge folkeskoleområdet, præcis som de ønsker det i Holbæk. Samtidig er det en gylden mulighed for at kigge på, hvilken lovgivning, regler og styring på området, der giver mening og hvilke, der ikke gør.

Holbæk Kommune

Ida Homilius

Ida Homilius er cand. mag. i dramaturgi med speciale i æstetiske læreprocessers bidrag til dannelse og læring i grundskolen. Hun drømmer om en skole, hvor princippet om at prøve og fejle står forrest i undervisningen.Det kræver risikovillighed fra lærernes og politikernes side, og hvis vi tør lade eleverne øve sig uden pres, tror hun på, at vi får nogle mere harmoniske og livsduelige børn ud af skolen.

Ida Homilius

Imagine If

Imagine If er en organisation, der hjælper skoler med at gentænke uddannelse. Imagine If fungerer som forandringsagenter, der gennem projektbaseret læring bringer engagerende, personaliserede og meningsfulde læringsoplevelser til alle elever. Hos Imagine If drømmer de stort og søger at forstå og utrætteligt udfordre systemet, indtil det tjener alle.

Imagine If

Iværksætter Akademiet

Iværksætter Akademiet for Børn og Unge har kørt et pilotprojekt siden september 2018. I løbet af denne periode er en gruppe udskolingselever blevet undervist ud fra læringskoncepter som ‘personlig læring’ og ‘projektbaseret læring’ i kreative læringszoner. Det handler om at sætte eleven i centrum for egen læring og læreren som koordinator, facilitator og vejleder. Formålet med undervisningen er at stimulere eleverne til at tænke selv og være kreative.

Iværksætter Akademiet

Jonas Lysgaard

Jonas Andreasen Lysgaard er lektor i uddannelse, pædagogik og bæredygtig udvikling ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU, Aarhus Universitet. Han forsker i den svære kobling mellem bæredygtig udvikling og både formel og non-formel uddannelse. Han er specielt interesseret i, hvordan vi som individer kan skabe mening i lyset af de, til tider, overvældende udfordringer vi står overfor på et lokalt og globalt niveau. Han er medforfatter til bogen Bæredygtighedens Pædagogik (2020).

Jonas Lysgaard

KlimaZirkus

KlimaZirkus er den praksisnære aktør, der i samskabelse med skoler, offentlige Institutioner, NGO’er og virksomheder implementerer en blivende innovationskultur. Vores hjerte er Studie 17, der er et mødested for børn og unge, hvor de kan diskutere og arbejde med innovative og operationelle ideer. Yderligere er det ”laboratoriet”, hvor vi afprøver, udvikler og skaber erfaringsgrundlaget for vores didaktik. I 2020 udgav vi bogen ”Projektbaseret læring og innovation i en åben skole”.

KlimaZirkus

Louise Klinge

Louise er Ph.D., børne- og skoleforsker. Med udgangspunkt i sin forskning om læreres relationskompetence og sine erfaringer som lærer fungerer Louise i dag som skolekonsulent og holder foredrag og workshops for lærere, pædagoger, lærerstuderende og skoleledere. Louise er desuden forfatter til en række bøger og artikler. Louise er en del af Learning Missions Advisory board og af  forskernetværket NO!SE.

Louise Klinge

Michael Lyhne

Michael er ph.d. studerende på DPU, hvor han forsker i praksisudvikling og lærere/vejlederes engagementer heri, med afsæt i konkrete dilemmaer under folkeskolens aktuelle organisering i forhold til arbejdet med børn og unges vanskeligheder. Derudover er Michael oplægsholder og selvstændig skolekonsulent samt tidligere pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriets Inklusionsteam og lærer på folkeskoler i udsatte boligområder.

Michael Lyhne

Mona Have Nielsen

Mona Have Nielsen er cand.mag. i fransk, spansk og idræt og sundhed. Hendes ph.d.-afhandling undersøger, hvordan bevægelse påvirker børns indlæring, kognitive funktioner og kreativitet. Monas holder foredrag i ind- og udland. Hun brænder for at gøre børns skoledag endnu bedre ved at fremhæve betydningen af i højere grad at inddrage krop og sanser i undervisningen. Monas videnskabelige arbejde bærer præg af, at hun fokuserer på at bygge bro mellem humanistiske og naturvidenskabelige teorier, der kan udvikle feltet.

Mona Have Nielsen

Nordic Learning 

Nordic Learning arbejder med forskning, udviklingsarbejde, kurser og uddannelser målrettet professionelle i pædagogiske sammenhænge. De arbejder for at dagtilbud og skoler er gode arbejdspladser og læresteder for alle, og agerer derfor gerne på alle niveauer af organisationen. Deres specialer er relateret til områderne: organisatorisk læring, pædagogisk ledelse, teamarbejde, aktionslæring, co-teaching og pædagogisk relationsarbejde. Bag Nordic Learning står skoleforsker og Ph.d.  Micki Sonne Kaa Sunesen, der også er en del af forskernetværket NO!SE.

Nordic Learning

Reach for Change

Reach for Change er en international non-profit organisation. Deres vision er en verden, hvor alle børn og unge når deres fulde potentiale. De arbejder hen imod visionen ved at finde lokale sociale iværksættere og give dem mulighed for at udvikle og skalere innovative løsninger, der hjælper børn og unge til bedre liv. Siden 2010 har de støttet mere end 1.000 sociale iværksættere i 18 lande på tværs af tre kontinenter. Reach for Change har udråbt Learning Mission som Change Leaders 2020.

Reach for Change

Relationsformidlerne

Anja Kristine Hvidberg Olsen er stifter og indehaver af den pædagogisk-psykologisk konsulentvirksomhed, Relationsformidlerne.dk, som styrker fagpersoners kompetencer, ved at udbyde relationskompetencekurser, konflikthåndteringsforløb, neuroaffektive lederkurser for pædagogiske ledere, Marte Meo terapeutuddannelsen m.m. Formålet er at skabe inkluderende læringsmiljøer og sikre dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der bidrager til at flere børn får et liv, hvor de har mulighed for at forfølge deres mål og drømme.

Relationsformidlerne

Rosan Bosch Studio

Rosan Bosch Studio er en tværfaglig praksis for kunst, arkitektur og design. De skaber læringsmiljøer, arbejdspladser og kulturhuse med respekt for det legende menneske. De arbejder strategisk med design, der skaber rum for nye tanker og forandring.

Rosan Bosch Studio

Simon Mathiasen

Simon Mathiasen har – med sin baggrund som lærer – oprettet sin egen kreative virksomhed, der har til formål dels at kritisere de strukturer som folkeskolen underlægges, og dels at rette fokus mod fundamentet for fremtidens folkeskole, der bl.a. inddrager læringsteorier, relevant pædagogisk fagfaglig viden, og forskningsresultater, der kalder på handling. 

Simon Mathiasen

Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt, Ph.D., er professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet. Fra 2014 Adjungeret professor i lederskab ved Center for virksomhedsudvikling og ledelse, Institut for Produktion og erhvervsøkonomi, CBS, Handelshøjskolen i København. Fra 2015 adjungeret professor ved Institut for filosofi og læring, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Steen Hildebrandt

Suna Christensen

Suna Christensen er antropolog, ph.d., psykoterapeut og supervisor, forfatter til bogen ”Bæredygtig Undervisning”, som handler om hvad vi i Vesten kan lære om undervisning af grønlandske rensdyrjægere. Refleksion over lærernes ansvar og praksis er afgørende for udvikling af undervisning, hvor kernen er et aktivt standpunkt i forhold til hvad undervisningen skal lede til. Det understøtter Suna gennem fænomenologisk supervision og udvikling for lærere og skoleledere. Suna er en del af forskernetværket NO!SE.

Suna Christensen

Teachers For Future

Organisationen Teachers For Future Denmark kæmper for, at eleverne i fremtidens folkeskole skal have mere og bedre undervisning i det bæredygtige samfund og individ. De har for nyligt præsenteret seks politiske krav om en grøn grundskole til undervisningsministeren.

Teachers For Future

Travelape

Travelape består af Anders Kofoed Pedersen, som er uddannet lærer og i dag arbejder som ekstern konsulent for Center for Familieudvikling og Maryfonden. Siden 2004 har Anders  afholdt foredrag for primært unge, undervisere og forældre. Kernen i disse foredrag er at få mennesker, samfund og skoler til at forstå, at livet ikke handler om at BLIVE til NOGET. Det handler først og fremmest om at forstå, at vi allerede ER NOGEN, og dernæst hvordan vi så bruger den gave, som livet er, til at gøre en forskel i eget og andres liv.

Travelape

True North

True North blev grundlagt i 2006 af Nicolai Moltke-Leth med missionen om at støtte unges grundlag for det bedst mulige liv. De har siden arbejdet med at udvikle og levere uddannelsesprogrammer i verdensklasse for unge – med fokus på personligt lederskab og sociale kompetencer. 30.000+ unge fra 30+ lande har gennemført et eller flere True North forløb.

True North

Ung Uden Mobning

Inge Temple er formand i Ung Uden Mobning (UUM) som er en non-profit forening, der arbejder for sunde fællesskaber med plads til at være sig selv – og med plads til alle. UUM bygger bro mellem organisationers tilbud og lokale indsatser og tror på brede samarbejder på tværs af organisationer og kommuner. Med temaer som trivsel, sammenhængskraft og relationskompetence arbejder de med de voksne omkring børnene for at understøtte den sunde forvandling af læringsmiljøer i hele landet.

Ung Uden Mobning

UNICEF

UNICEF Danmark arbejder for udbredelsen af og kendskabet til Børnekonventionen. Med Børnekonventionen har vi pligt til at beskytte, høre og inddrage børn. Kendskabet til egne og andres rettigheder har en positiv effekt på børn. Børnekonventionen underbygger Folkeskolens formålsparagraf 1, og er et redskab til at lykkedes med at opfylde skolens formål og børns rettigheder samtidig. Dermed bliver dannelses- og trivselsarbejdet sat i et perspektiv, der både beskæftiger sig med elevernes nære omverden og med det globale udsyn.

UNICEF

Æstetisk Læring

Æstetisk Læring er en kursusvirksomhed for undervisere, der har fokus på det æstetiske områdes kæmpe potentiale for menneskers udvikling, læring og erkendelse i undervisningsmæssige sammenhænge. Æstetisk Læring inspirerer til, hvordan dette potentiale kan udnyttes i faglige sammenhænge og skubber et nyt paradigme inden for undervisning i gang.

Æstetisk Læring