Vedtægter

1. maj 2019

§1 Navn og tilhørsforhold

1.1 Foreningens navn er The Learning Mission.
1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§2 Formål

2.1      Foreningens formål er at accelerere den uundgåelige tilpasning af den måde børn og unge forbereder og uddanner sig for at leve et lykkeligt liv.
2.2      Dette vil vi på nuværende tidspunkt gøre gennem fem forskellige arbejdsområder:
1) Oplysningskampagner på sociale medier.
2) Projekter der italesætter og afhjælper nutidens udfordringer for børn og unge i uddannelsessystemet.
3) Indsamling af den seneste viden, og støtte udviklingen af ny viden på en tværfaglig måde, indenfor dannelse, læring, og uddannelse.
4) Kortlægning og understøttelse af skoler og læringsmiljøer, der hjælper børn i selvudvikling.
5) Et gratis online læringsunivers for alle aldre baseret på selvbevidsthed, aktuel research og med højdetagen for fremtidens udfordringer.

§3 Medlemskab

3.1      Alle personer og organisationer der kan tilslutte sig foreningens formål, jf. § 2, kan optages som medlem.
3.2      Medlemskab forudsætter indbetaling af et månedligt kontingent på et selvvalgt beløb på 20 kr. eller derover.
3.3      Foreningen har et forbehold om at nægte en person eller organisation at blive medlem. Forbeholdet træder i kraft med et simpelt flertal i bestyrelsen.
3.4      Foreningen kan afskedige medlemmer ved uetisk opførsel. Dette afgøres ved et simpelt flertal i bestyrelsen.

§4 Generalforsamling

4. 1     Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningen og vælger bestyrelse samt suppleanter.
4.2      Bestyrelsen indkalder den ordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen indkaldes én gang om året.
4.3      Dagsorden for ordinær generalforsamling skal offentligøres sammen med indkaldelse til generalforsamling. Som minimum skal dagsordenen indeholde følgende punkter.
– Valg af dirigent
            – Valg af referent
            – Godkendelse af beretning
            – Godkendelse af regnskab samt orientering om budget
            – Fastsættelse af kontingent 
            – Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer                
            – Valg af bestyrelse og suppleanter, herunder formand, kasserer og næstformand. 
            – Valg af revisor 
4.4      Foreningens medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Bestyrelsen kan invitere gæster til generalforsamlingen med eller uden taleret. Medlemmerne kan deltage via online videoopkald, hvis det tilkendegives senest en dag før mødet.
4.5      Princip for vedtagelser på generalforsamlingen, herunder valg til bestyrelsen, foregår ved simpelt flertal.
Ved stemmelighed tæller bestyrelsesformandens stemme dobbelt – dog ikke ved valg af formand, hvor denne vælges ved lodtrækning i tilfælde af stemmelighed.
4.6      Alle ordinære medlemmer har stemmeret. Man skal dog være medlem i 90 dage inden en generalforsamling, før man har stemmeret til en generalforsamling. Dog med undtagelse af de stiftende medlemmer af foreningen.

§5 Bestyrelse

5.1      Bestyrelsen består af 3-6 medlemmer bestående af en formand, en næstformand og en kasserer. Bestyrelsen fordeler selv øvrige arbejdsopgaver. Der vælges en suppleant til bestyrelsen, som ikke deltager i bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsesmedlemmer er fraværende.
5.2      Alle foreningens ordinære medlemmer kan opstille til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling.
            Ved stemmelighed tæller bestyrelsesformandens stemme dobbelt – dog ikke ved valg af formand, hvor denne vælges ved lodtrækning i tilfælde af stemmelighed.
            Medlemmerne kan deltage via online videoopkald, hvis det tilkendegives senest en dag før mødet.
5.3      Bestyrelsen skal virke for at fremme foreningens formål og vedtager foreningens daglige ledelse.
             Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper.

§6 Tegningsret

6.1      Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med bestyrelsesmedlemmerne. 
6.2      Bestyrelsen kan godkende, at formand, næstformand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig. 
6.3      Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§7 Vedtægtsændringer

7.1      Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

8.1      Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.
Medlemmerne kan deltage via online videoopkald, hvis det tilkendegives senest en dag før mødet.

§9 Regnskab og økonomi

9.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
9.2       Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest syv dage før den ordinære generalforsamling.
9.3       Revisoren bliver valgt en gang årligt ved generalforsamlingen.
9.4       Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når bestyrelsen ønsker det.
9.5       Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
9.6       Økonomiske bidrag modtages fra private og virksomheder der kan tilslutte sig foreningens formål, jf. § 2.
Ved økonomiske bidrag på over 10.000 kroner årligt offentliggøres bidragsyderen og beløbet i foreningens regnskab.

§10 Opløsning

10.1    Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Medlemmerne kan deltage via online videoopkald, hvis det tilkendegives senest en dag før mødet.

Bestyrelsen består af

Mads Lønnberg
Steffen Hansson
Denis Rivin
Danna Jørgensen
Lennart Briesenick

Scroll til toppen